Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

És informació pública la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de Transparència. Les condicions per a l'accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com ha de sol·licitar-se ...

L'òrgan competent encarregat de tramitar i fer el seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació a l'Ajuntament de Santa Eluària des Riu és el Departament de Transparència

Adreça

REGISTRE D'ENTRADA. EDIFICI POLIVALENT. C / Marià Riquer Wallis, 4. 07840. Santa Eulària des Riu.
REGISTRE D’ENTRADA - OFICINA MUNICIPAL DE JESÚS C / Faisán n. 10. La nostra Senyora de Jesús.
REGISTRE D’ENTRADA - OFICINA MUNICIPAL DES PUIG D’EN VALLS C/ des Viver n. 6 Es Puig d'en Valls

Telèfon

971 319 407

Responsable

DEPARTAMENT DE TRANSPARÈNCIA. Edifici de Club
Nàutic. Port Esportiu Santa Eulària. 07840. Santa Eulària des Riu.

Correu electrònic

transparencia@santaeularia.com

Si desitja realitzar una petició d'informació pública, empleni el següent formulari:

  Interessat/da  Representant  (1) Si el NIF és de persona física, haurà d’emplenar els camps nom i primer llinatge. Si és persona jurídica, la raó social.

  Departament de destí *:  Preguntes freqüents sobre petició d'informació pública

  A continuació, tota la informació relacionada amb el dret d’accés a la informació pública:

  Tots els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l’administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

  El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres interessos legítims que poden quedar desprotegits. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria afectar a altres interessos privats o públic.

   

  Aquests límits estan taxats en la llei i són els següents:

   

  – La seguretat nacional

  – La defensa

  – Les relacions exteriors

  – La seguretat pública

  – La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris

  – La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva

  – Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control

  – Els interessos econòmics i comercials

  – La política econòmica i monetària

  – El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial

  – La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió

  – La protecció del medi ambient

  Per sol·licitar informació general i especialitzada sobre els serveis públics del seu municipi i la gestió de determinats tràmits administratius, ho ha de fer fer-ho mitjançant el registre municipal.

  Si el que desitja és conèixer l’estat de tramitació de qualsevol expedient administratiu en el qual vostè tengui la condició de part interessada, pot fer-ho mitjançant el Servei de Consulta d’Expedients al web municipal corresponent, o bé contactant directament amb la unitat gestora del procediment.

  La presentació de la sol·licitud es pot realitzar per mitjans electrònics a través del Portal de Transparència, o presencialment a la seva oficina de registre municipal.

  Per a això únicament ha d’emplenar el formulari publicat en aquest Portal, assenyalant la informació a la qual vol tenir accés i la forma en què desitja rebre-la, ja sigui a través del sistema de notificacions telemàtiques del municipi o mitjançant correu postal certificat.

  El procediment per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública s’ajustarà al que disposen els articles 17 a 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre:

  1. Si la sol·licitud es refereix a informació que no estigui en poder del subjecte a qui es dirigeix, aquest la remetrà al competent, si el coneix, i informarà d’aquesta circumstància a la persona sol·licitant.
  2. Quan la sol·licitud no identifiqui de forma suficient la informació, es demanarà a la persona sol·licitant que la concreti en un termini de deu dies, amb indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà que ha desistit, així com també se suspendrà el termini per dictar resolució.
  3. Si la informació sol·licitada pogués afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se’ls concedirà un termini de quinze dies perquè puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes. La persona sol·licitant haurà de ser informada d’aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que no s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva presentació.

  L’Oficina de Transparència tendrà encomanades les funcions següents: 

  • – La coordinació en matèria d’informació per al compliment de les obligacions establertes en la normativa de transparència, demanant la informació necessària dels diferents departaments, que hauran de col·laborar activament amb aquesta en l’exercici de les seves funcions.
  • – La tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
  • – L’assessorament a les persones per a l’exercici del dret d’accés i l’assistència a aquelles en la recerca d’informació, sens perjudici de les funcions que tenguin atribuïdes altres unitats administratives.
  • – L’elaboració dels informes en matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública.
  • – La difusió de la informació pública creant i mantenint actualitzats enllaços amb adreces electròniques a través de les quals s’hi pugui accedir.
  • – Les altres que li atribueixi l’ordenament jurídic i totes les que siguin necessàries per a assegurar l’aplicació de les disposicions de l’ordenança esmentada.

  L’òrgan a qui es demana una informació la publicació considera que pot perjudicar algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aquesta informació. Aquesta valoració haurà de ser ponderada i proporcionada.

  Igualment, es concedirà, si escau, audiència a aquells ciutadans els drets o interès legítims dels quals es puguin veure afectats per la sol·licitud d’accés a la informació realitzada.

  Si la informació sol·licitada conté dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es compti amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada.

   

  En els casos en què se sol·liciti informació part de la qual estigui sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà a la persona sol·licitant la informació que ha estat omesa.

  Sí, pot presentar-la en qualsevol de les oficines de registre del municipi o d’altres administracions públiques.

  La llei estableix una sèrie de supòsits d’inadmissió: que la informació sol·licitada s’estigui elaborant o hagi de ser publicada al Portal de Transparència; que la informació sigui de caràcter auxiliar o de caràcter intern; que el municipi no sigui competent en la matèria, o que la petició tengui un caràcter abusiu no justificat o sigui manifestament repetitiva.

  En el supòsit que la resolució d’una sol·licitud d’accés a la informació pública no fos satisfactòria per a alguna de les persones interessades en el procediment (ja sigui la persona sol·licitant o terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per l’accés a la informació), es podrà presentar davant el Consell de Transparència i Bon Govern una reclamació davant de la resolució. La reclamació té caràcter potestatiu, és a dir, es podrà optar per presentar la reclamació davant del Consell o per presentar directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que correspongui. El termini per a la interposició de la reclamació és d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la resolució expressa o del dia en què la sol·licitud s’entengui desestimada per silenci administratiu (20 dies hàbils).

  El Consell disposa de tres mesos per resoldre la reclamació. Transcorregut el termini, la reclamació es pot entendre desestimada. Enfront de la resolució de la reclamació podrà presentar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que correspongui.

  La llei estableix un termini màxim d’un mes des que la sol·licitud té entrada en el registre de l’òrgan que tengui la informació. En la mesura del possible les sol·licituds s’han de resoldre amb la major brevetat possible.

  Aquest termini es pot veure suspès en una sèrie de casos:

  Si no s’identifica correctament la informació sol·licitada, es requerirà la persona sol·licitant perquè concreti la petició. Per a això s’atorgarà un termini de 10 dies, durant el qual queda en suspens el termini per resoldre. Si la persona interessada no contesta, s’entendrà que desisteix en la seva pretensió.

  Quan de la petició d’informació es puguin veure afectats drets i interessos legítims de tercers, caldrà donar-los audiència perquè presentin les al·legacions que estimin oportunes. En aquest cas, el termini per presentar al·legacions és de quinze dies. Se suspèn el termini per resoldre fins que el possible afectat al·legui o fins que no transcorrin els quinze dies, el que abans succeeixi.

  En cas que la informació sol·licitada sigui complexa o molt voluminosa el termini per resoldre es podrà augmentar en un mes més. Aquesta circumstància s’ha de comunicar a la persona interessada.

  La llei estableix un sentit negatiu al silenci administratiu en aquest procediment; és a dir, si no rep contestació ha d’entendre denegada la seva petició.

  Nombre de sol·licituds rebudes: 21