Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Llistat d’empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques

El “Perfil del contractant” és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques en què es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 febrer 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garanteixi la confirmació fefaent de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

Ha de consultar per:

Organització contractant: Santa Eulària des Riu
Òrgan de Contractació: Ajuntament de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Un cop feta la cerca, vagi a la pestanya: Licitacions