Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Modificacions de contractes

El “Perfil del contractant” és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques en què es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 febrer 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garanteixi la confirmació fefaent de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

La informació relativa a la contractació pública d’aquesta administració podrà ser consultada a través del nostre perfil de contractant.

Un cop feta la cerca, vagi a la pestanya: Licitacions