Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Perfil del contractant

El “Perfil del contractant” és el lloc del web de les administracions públiques en què es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 febrer 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garanteixi la confirmació fefaent de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

Ha de constar d’organització contractant (Santa Eulària des Riu) i òrgan de contractació (Ajuntament de Santa Eulària des Riu). Un cop feta la cerca, vagi a la pestanya: Licitacions

Per accedir a la informació sobre els proveïdors i els adjudicataris més importants de l’Ajuntament, a l’apartat “Licitacions” seleccioni Import per veure el llistat per ordre de valor de contracte.