Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Normativa urbanística

Document
Descàrrega
Acord de la Comissió Insular d'Ordenació de el Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic de 23 de novembre de 2011 d'aprovació definitiva de la revisió de planejament general del municipi de Santa Eulària des Riu mitjançant Normes subsidiàries de planejament (PL-01/2011)
RD 7/2015, TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SÒL I REHABILITACIÓ URBANA
LLEI 12/2017 DE 29 DE DESEMBRE, D'URBANISME DE LES ILLES BALEARS (LUIB)
Llei 7/2016 DE RÈGIM JURÍDIC D'INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI D'ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS
TEXT CONSOLIDAT NNSS DE SANTA EULÀRIA DES RIU
REGLAMENT INSULAR DE SUPRESSIÓ I REDUCCIÓ CÀRREGUES ADMINISTRATIVES