Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Associacions

El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer les associacions i entitats existents al municipi, els seus fins i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme veïnal i de la participació en els assumptes municipals.

Inscripció, modificació, actualització i consulta de dades en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

Inscripció d’associacions cíviques en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, modificació de les dades incloses en la documentació que va servir de base per a la inscripció i actualització de dades mitjançant la presentació anual de certa documentació.

ASSOCIACIONS CÍVIQUES DE CARÀCTER VEÏNAL, CULTURAL, ESPORTIU, EDUCATIU, ETC.

Podran sol·licitar i obtenir la inscripció en aquest registre totes aquelles associacions que estiguin legalment constituïdes com a tals, adaptades a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. S’hi podran inscriure associacions sense ànim de lucre, que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora d’interessos generals o sectorials d’àmbit municipal, en particular associacions de veïns, les entitats culturals o educatives, esportives, recreatives, empresarials, professionals i qualsevol una altra de similar, sempre que seus fins no siguin exclusivament de caràcter polític, sindical, mercantil o religiós, que tinguin la seva seu al municipi de Santa Eulària des Riu i exerceixin la seva activitat.

Documentació

Les entitats que aspiren a inscriure hauran de presentar la següent documentació:

 • Instància del seu president / a acompanyada de certificació acreditativa de la seva òrgan de govern sol·licitant la inscripció adreçada a l’alcalde / alcaldessa.
 • Acta de constitució de l’associació.
 • Estatuts de l’associació
 • Número d’inscripció en el Registre
 • General d’Associacions o en altres
 • registres públics
 • Certificació de la composició de la junta directiva
 • DNI de representant legal sol·licitant
 • CIF de l’associació
 • Telèfon i domicili social
 • Pressupost de l’any en curs
 • Programa d’activitats de l’any en curs i quan es tracti d’activitats per a les quals l’Ajuntament hagi aportat recursos, s’hauran d’indicar les altres fonts de finançament que fan possible la realització d’aquestes activitats.
 • Certificació de l’nombre de socis.

Les entitats ciutadanes inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades incloses en la documentació que hagi servit de base per a la inscripció, dins el mes següent a el de la data en què aquesta modificació s’hagi produït.

 • Instància
 • Documentació acreditativa de les modificacions produïdes.
Data d’actualització: 08-03-2022
Data d’actualització: 08-03-2022