Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Òrgans de govern i les seves funcions

EL Ple

El Ple està compost per tots els regidors i és presidit per l'alcalde / l'alcaldessa. Té atribuïdes les seues funcions per la Llei 7/85, de bases de règim local.

En l'actualitat el Ple Municipal està format per 21 regidors i es reuneix en sessió ordinària el últim dijous de cada mes.

El Ple està compost tots els regidors i és presidit per l'alcalde / l'alcaldessa, i compta amb un secretari general de Ple, a qui corresponen les funcions de fe pública dels acords adoptats pel Ple i l'assessorament legal preceptiu. Al Ple li corresponen les funcions establertes en l'article 123 de la Llei 7/85, de bases de règim local i el seu funcionament es regula en el Reglament orgànic municipal.

1. Corresponen a Ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) La votació de la moció de censura a l'alcalde / l’alcaldesa i de la qüestió de confiança plantejada per aquest/a, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i es regirà en tots els seus aspectes pel que disposa la legislació electoral general.

c) L'aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran en tot cas naturalesa orgànica:

 • La regulació del Ple.
 • La regulació del Consell Social de la ciutat.
 • La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
 • La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
 • La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde / l’alcaldessa per determinar l'organització i les competències de la seva administració executiva.
 • La determinació dels nivells essencials de l'organització municipal, entenent per tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents direccions generals o òrgans similars integrades en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d'aquestes o altres funcions anàlogues i les direccions generals o òrgans similars que culminin l'organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde / l’alcaldessa per determinar el nombre de cada un d'aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
 • La regulació de l'òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.

d) L'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals.

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració de terme municipal; la creació o supressió de les entitats a què es refereix l'article 45 d'aquesta Llei; l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d'aquest o d'aquelles Entitats, i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

h) L'aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l'autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, ha d'aprovar el compte general de l'exercici corresponent.

i) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.

j) La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s'imposin obligatòriament.

k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l'acord de creació d'organismes autònoms, d'entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l'aprovació dels expedients de municipalització.

l) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.

m) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.

n) stablir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l'alcalde / l’alcaldessa, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.

ny) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.

o) Acordar la iniciativa prevista a l'últim incís de l'article 121.1, perquè el municipi pugui ser inclòs en l'àmbit d'aplicació del títol X d'aquesta Llei.

p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

2. Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l'adopció dels acords referits en els paràgrafs c), e), f), j) jo) i per als acords que correspongui adoptar al Ple en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.

Els altres acords s'adoptaran per majoria simple de vots.

3. Únicament es poden delegar les competències del Ple referides en els paràgrafs d), k), m) i ny) a favor de les comissions referides a l'apartat 4 de l'article anterior.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, quedarà integrada per aquest Ajuntament-Presidència, que la presidirà i pels següents Regidors:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Organització de la Junta de Govern Local. (Art. 126 Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local):

1. La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de l’alcalde / l’alcaldessa, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s’assenyalen en l’article 127 d’aquesta Llei.

2. Correspon a l’alcalde / l’alcaldessa nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l’alcalde / l’alcaldessa.
L’alcalde / L’alcaldessa podrà nomenar com a membres de la Junta de Govern Local a persones que no tinguin la condició de regidors, sempre que el seu nombre no superi un terç dels seus membres, exclòs l’alcalde / l’alcaldessa. Els seus drets econòmics i prestacions socials seran els dels membres electius.
En tot cas, per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix que el nombre de membres de la Junta de Govern Local que ostenten la condició de regidors presents sigui superior al nombre d’aquells membres presents que no ostenten aquesta condició.
Els membres de la Junta de Govern Local podran assistir a les sessions de Ple i intervenir en els debats, sense perjudici de les facultats que corresponen al seu president.

3. La Junta de Govern Local respon políticament davant del Ple de la seva gestió de forma solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cada un dels seus membres per la seva gestió.

4. La Secretaria de la Junta de Govern Local correspondrà a un dels seus membres que reuneixi la condició de regidor, designat per l’alcalde / l’alcaldessa, que redactarà les actes de les sessions i certificarà sobre els seus acords. Hi ha d’haver un òrgan de suport a la Junta de Govern Local i al seu regidor-secretari, el titular serà nomenat entre funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Les seves funcions seran les següents:

 • L’assistència al regidor-secretari de la Junta de Govern Local.
 • La remissió de les convocatòries als membres de la Junta de Govern Local.
 • L’arxiu i custòdia de les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions.
 • Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels seus acords.

5. Les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes. A les seues sessions podran assistir els regidors no pertanyents a la Junta i els titulars dels òrgans directius, en ambdós supòsits quan siguin convocats expressament per l’alcalde / l’alcaldessa.

Atribucions de la Junta de Govern Local. (Art. 127 Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local). Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores de Ple i les seves comissions.
 • L’aprovació del projecte de pressupost.
 • L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional correspongui al Ple.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament de planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial l’atribuïsca expressament a un altre òrgan.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzats pel Ple, i la gestió de personal.
 • Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions al personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim de personal eventual, la separació de servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 99 d’aquesta Llei, l’acomiadament de personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.
 • La composició dels tribunals d’oposicions serà predominantment tècnica, i tots els seus membres hauran de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en les places convocades. El seu president podrà ser nomenat entre els membres de la corporació o entre el personal al servei de les administracions públiques.

 • El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal, sense perjudici del que disposa la disposició addicional vuitena per als funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.
 • Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
 • Exercir la potestat sancionadora llevat que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan.
 • Les altres que li corresponguin, d’acord amb les disposicions legals vigents.
 • La Junta de Govern Local podrà delegar en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la Junta de Govern Local, si escau, en els altres regidors, en els coordinadors generals, directors generals o òrgans similars, les funcions enumerades en els paràgrafs e, f, g, h amb excepció de l’aprovació de la relació de llocs de treball, de les retribucions de personal, de l’oferta d’ocupació pública, de la determinació del nombre i del règim de personal eventual i de la separació del servei dels funcionaris, de l’apartat anterior.

 

Documents d’interès:

En el Ple d'Organització Municipal del 26 de juny de 2019 es constitueixen les següents comissions informatives de caràcter permanent:

  • 1. Comissió Informativa d'Assumptes de Ple
  • 2. Comissió Informativa de l'Àrea I Administració Local: Serveis Generals, Territori, Medi Ambient.
  • 3. Comissió Informativa de l'Àrea II: Atenció i Serveis a la Ciutadania
  • 4. Comissió informativa de l'Àrea IIl: Economia, Hisenda i Promoció Econòmica.
 • Les comissions informatives permanents dictaminaran sobre les matèries i assumptes assignats a cadascuna de les àrees respectives.
 • La Comissió Informativa de l'Àrea III, pel que fa a les competències d'Economia i Hisenda exercirà, així mateix, les funcions de la Comissió Especial de Comptes.
 • La Comissió d'Assumptes de Ple assumirà les funcions d'estudi i dictamen previ de tots els assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents, així com en aquells assumptes que no siguin de competència del Ple per expressa decisió de l'alcaldessa o de la Junta de Govern Local.
 • Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió de l'alcaldessa, la Junta de Govern Local i dels regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de la competència de control que corresponen al Ple.
 • Les comissions informatives estaran integrades cadascuna d'elles per vuit membres, cinc regidors representants del Grup Popular, dos regidors en representació del Grup Municipal Socialista i 1 regidor en representació del Grup Unides Podem.
 • L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la corporació que n’hagin de formar part en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit a l'Ajuntament, de la qual cosa què es donarà compte al Ple, i es podrà designar un suplent per cada titular.

 • Totes les comissions informatives estaran presidides per l'alcaldessa, que podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.
 • Les comissions informatives permanents d'ajustar el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del ROF, i celebraran sessió ordinària en la data establerta per l'alcaldessa.