Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Òrgans de govern i les seves funcions

EL Ple

El Ple està compost per tots els regidors i és presidit per l'alcalde / l'alcaldessa. Té atribuïdes les seues funcions per la Llei 7/85, de bases de règim local.

En l'actualitat el Ple Municipal està format per 21 regidors i es reuneix en sessió ordinària el últim dijous de cada mes.

El Ple està compost tots els regidors i és presidit per l'alcalde / l'alcaldessa, i compta amb un secretari general de Ple, a qui corresponen les funcions de fe pública dels acords adoptats pel Ple i l'assessorament legal preceptiu. Al Ple li corresponen les funcions establertes en l'article 123 de la Llei 7/85, de bases de règim local i el seu funcionament es regula en el Reglament orgànic municipal.

1. Corresponen a Ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) La votació de la moció de censura a l'alcalde / l’alcaldesa i de la qüestió de confiança plantejada per aquest/a, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i es regirà en tots els seus aspectes pel que disposa la legislació electoral general.

c) L'aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran en tot cas naturalesa orgànica:

  • La regulació del Ple.
  • La regulació del Consell Social de la ciutat.
  • La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
  • La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
  • La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde / l’alcaldessa per determinar l'organització i les competències de la seva administració executiva.
  • La determinació dels nivells essencials de l'organització municipal, entenent per tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents direccions generals o òrgans similars integrades en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d'aquestes o altres funcions anàlogues i les direccions generals o òrgans similars que culminin l'organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde / l’alcaldessa per determinar el nombre de cada un d'aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
  • La regulació de l'òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.

d) L'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals.

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració de terme municipal; la creació o supressió de les entitats a què es refereix l'article 45 d'aquesta Llei; l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d'aquest o d'aquelles Entitats, i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

h) L'aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l'autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, ha d'aprovar el compte general de l'exercici corresponent.

i) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.

j) La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s'imposin obligatòriament.

k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l'acord de creació d'organismes autònoms, d'entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l'aprovació dels expedients de municipalització.

l) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.

m) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.

n) stablir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l'alcalde / l’alcaldessa, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.

ny) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.

o) Acordar la iniciativa prevista a l'últim incís de l'article 121.1, perquè el municipi pugui ser inclòs en l'àmbit d'aplicació del títol X d'aquesta Llei.

p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

2. Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l'adopció dels acords referits en els paràgrafs c), e), f), j) jo) i per als acords que correspongui adoptar al Ple en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.

Els altres acords s'adoptaran per majoria simple de vots.

3. Únicament es poden delegar les competències del Ple referides en els paràgrafs d), k), m) i ny) a favor de les comissions referides a l'apartat 4 de l'article anterior.

Delegació de competències del Ple:
PRIMER.- Delegar a l'Alcalde l'exercici de les següents atribucions del Ple de la Corporació previstes a l'article 22.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local:
j) Lexercici daccions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària
SEGON: Delegar a la Junta de Govern Local l'exercici de les següents atribucions del Ple de la Corporació previstes a l'article 22.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local:
k) La declaració de lesivitat dels actes de lAjuntament.
m) Concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost – excepte les de Tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats a l'exercici anterior
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
TERCER: En els acords que adopti la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància i s'entendran dictats per l'òrgan delegant com a titular de la competència originària, i seran immediatament executius.
La delegació efectuada en virtut del que estableix lapartat anterior.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, quedarà integrada per aquest Ajuntament-Presidència, que la presidirà i pels següents Regidors:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local assumirà les funcions d’assistència i assessorament a aquesta Alcaldia que li atribueixen directament els articles 23.2 de la LRBRL i 53.1 del ROF, així com les que li atribueixin directament les lleis, i per delegació d’aquesta Alcaldia assumirà les següents competències:

a) Atorgament de Llicències urbanístiques d’obra major i permisos integrats d’obra i activitat, així com qualssevol altres l’atorgament dels quals sigui atribuït per la legislació sectorial a l’Alcaldia i no siguin delegades en un altre òrgan.
b) Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes durbanització.
c) Informar les peticions de declaració dinterès general dels usos i activitats en sòl rústic.
d) Informar les sol·licituds d’ocupació del domini públic maritimoterrestre estatal al municipi.
e) Aprovació dels projectes d’obres i de serveis respecte dels quals sigui, així mateix, competent per a la seva contractació o concessió l’Alcaldia i estiguin previstos al Pressupost.
f) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
g) L’adjudicació de concessions sobre els béns de les corporacions i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
h) Control de la gestió econòmica, autoritzant i disposant despeses fins als límits de la competència del Ple.
i) Resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial.
j) Resolució d’expedients de restabliment de la legislació urbanística alterada, d’expedients sancionadors en matèria d’urbanisme i activitats, així com expedients sancionadors en matèria de medi ambient quan les infraccions siguin greus o molt greus. Així mateix serà competència la resolució definitiva de
els procediments de restabliment de la realitat física alterada una vegada s’hagi procedit a la mateixa i procedisca la finalització i arxiu.
k) Altres que expressament li delegue el Ple de la Corporació.

La Junta de Govern Local es reunirà amb caràcter ordinari amb una
periodicitat setmanal, el dia i l’hora assenyalats per l’Alcaldia prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte, preferentment els dijous a les 12.00 hores.

Dcouments d´interès:

Constituïda la nova Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de juny de 2023, es constitueixen les següents Comissions Informatives de caràcter permanent:

1. Comissió Informativa d'Afers de Ple
2. Comissió Informativa de lÀrea I Administració Local: Serveis Generals, Territori, Medi Ambient.
3. Comissió Informativa de l'Àrea II: Atenció i Serveis a la Ciutadania
4. Comissió informativa de lÀrea IIl: Economia, Hisenda i Promoció Econòmica.

1. Les comissions informatives permanents dictaminaran sobre les
matèries i assumptes assignats a cadascuna de les àrees respectives.
2. La Comissió Informativa de l'Àrea III, quant a les competències d'Economia i Hisenda exerceix, així mateix, les funcions de la Comissió Especial de Comptes.
3. La Comissió d'Afers de Ple assumirà les funcions d'estudi i dictamen previ de tots els assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, llevat
quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents, així com en aquells assumptes que no siguin de competència del Ple per expressa decisió de l'alcalde o de la Junta de Govern Local.
4. Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió de lalcalde, la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sens perjudici de la competència de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives estaran integrades cadascuna per deu membres, sis regidors representants del Grup Popular, dos regidors en representació del Grup Municipal Socialista i 1 regidor en representació del Grup Unides Podem i 1 regidor en representació del grup VOX. L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que n'hagin de formar part en representació de cada Grup, es realitzarà mitjançant escrit del seu Portaveu adreçat a l'Alcaldia, del qual es donarà compte al Ple, i es podrà designar un suplent per cada titular.

Totes les comissions informatives estaran presidides per l'alcaldessa, la qual podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa comissió, després de la corresponent elecció efectuada al seu si.

Les comissions informatives permanents ajustaran el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del ROF, i celebraran sessió ordinària, en la data establerta per l'alcaldessa