Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Retribucions

Càrrecs públics 2023

Nom i Càrrec
Retribució
María del Carmen Ferrer Torres - Alcaldessa
63.888,61€
Miguel Tur Rubio - Primer tinent d'alcaldia
58.080,04€
Antonia Picó Pérez - Segona tinent d'alcaldia
58.080,04€
Antonio Ramón Marí - Tercer tinent d'alcaldia
58.080,04€
Cristina Tur Colomar - Regidora de Territori
47.119,15 €​
Mónica Madrid García - Regidora de Medi Ambient
47.119,15 €​
Juan Carlos Roselló Juan - Regidor de Seguretat Ciutadana
47.119,15 €​
Maria Sol Ferrer Ferrer - Regidogra de Cultura, Educació, Infància i Joventut
47.119,15 €​
Antonio Marí Marí - Regidor de Serveis Generals
25.803,34 €.
Francisca Adelina Guasch Brooks
23.564,73 €
María Asunción Ribas Torres - Concejala delegada de la parroquia de es Puig d’en Valls
23.564,73 €
Juan Torres Prats - Concejal delegado parroquia de Santa Gertrudis
23.564,73 €
José Antonio Marí Varo - Concejal delegado de la parroquia de San Carlos
21.200 €
María Carmen Quintero - Concejal del grupo municipal socialista
23.564,73 €
Retribucions mensuals en règim d'assistència a plens i comissions
Document
Gener - Juny 2024

Les anteriors retribucions s’actualitzaran anualment de conformitat amb el que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Indemnitzacions: Les percebran tots els membres de la Corporació (inclosos els qui ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com els portaveus de l’oposició) per les despeses…

Dietes: Establir a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació, en concepte de dietes per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de les quals formin part, les següents dietes:

 • Regidors delegats i portaveus dels grups polítics:
  • Per assistència a Ple: 800€
  • Per assistència a comissions informatives: 400€
  • Límit màxim anual per totes dues quanties de 18.700 €
 • Resta de regidors:
  • Per assistència a ple: 600 €
  • Per assistència a Comissions informatives: 300 €
   Límit màxim anual per totes dues quanties de 11.200 €