Portal de Transparència

AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU

Retribucions

Càrrecs públics 2022

Nom i Càrrec
Retribució
María del Carmen Ferrer Torres - Alcaldessa
59.248,27 €
Miguel Tur Rubio - Primer tinent d'alcaldia
53.861,59 €
Antonia Picó Pérez - Segona tinent d'alcaldia
53.861,59 €
Antonio Ramón Marí - Tercer tinent d'alcaldia
47.858,40 €
Cristina Tur Colomar - Regidora de Territori
43.696,80 €
Mónica Madrid García - Regidora de Medi Ambient
43.696,80 €
Juan Carlos Roselló Juan - Regidor de Seguretat Ciutadana
43.696,80 €
Maria Sol Ferrer Ferrer - Regidogra de Cultura, Educació, Infància i Joventut
43.696,80 €
Antonio Marí Marí - Regidor de Serveis Generals
23.929,20 €
Antonio Clapés Cardona - Regidor de proximitat de Santa Eulària
20.808,00 €
Mª Catalina Bonet Roig - Regidora delegada de la parròquia de Jesús
28.715,04 €
Juan Torres Prats - Concejal delegado parroquia de Santa Gertrudis
23.409,00 €
María Antonia Navarro García
27.600,00 €

Les anteriors retribucions s’actualitzaran anualment de conformitat amb el que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Indemnitzacions: Les percebran tots els membres de la Corporació (inclosos els qui ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com els portaveus de l’oposició) per les despeses…

Dietes: Establir a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació, en concepte de dietes per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de les quals formin part, les següents dietes:

 • Regidors delegats i portaveus dels grups polítics:
  • Per assistència a Ple: 750€
  • Per assistència a comissions informatives: 350€
  • Límit màxim anual per totes dues quanties de 17.500 €
 • Resta de regidors:
  • Per assistència a ple: 500 €
  • Per assistència a Comissions informatives: 200 €
   Límit màxim anual per totes dues quanties de 10.500 €